instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Strona główna » Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych » Zakłady » Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywnościbelka


Pytania na egzamin inżynierski - specjalności MSiCh oraz TŻ

Prezentacja specjalności Maszyny Spożywcze i Chłodnictwo

Prezentacja specjalności Transport Żywności

Kierownik

dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. nadzw.
 tel. 61 665 2655
Działalność naukowo-badawcza:
 

 • Badania fizykochemicznych cech substancji spożywczych na potrzeby projektowania maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  
  • optymalizacja ciągów transportowych oraz układów dozująco-pakujących do produktów sypkich, płynnych i pastowatych dla małych zakładów przemysłu spożywczego 
  • wpływ właściwości reologicznych surowców i produktów spożywczych na parametry pracy maszyn do ich przetwarzania 
 • Modelowanie zjawisk zachodzących w chłodniczych układach przechowywania i transportu żywności
  • wspomaganie projektowania przechowalni owoców i warzyw (modelowanie zjawisk w izolacji zimno- i parochronnej, prognozowanie zmiany wilgotności w przestrzeni przechowalniczej)
  • symulacja numeryczna pracy układów (agregatów) chłodniczych
  • optymalizacja pracy układów chłodniczych pod względem energetycznym
  • wspomaganie projektowania chłodniczych osuszaczy powietrza sprężonego oraz w pomieszczeniach produkcyjnych (do tzw. technologii „clean room”)
 • Optymalizacja procesu i środkow chłodniczego transportu żywności
  • symulacja rozkładu temperatury w ładunku żywnosciowym w różnych sytuacjach transportowych
  • optymalizacja doboru agregatów chłodniczych do nadwozi izotermicznych
  • kompleksowa ocena stanu termoizolacyjności nadwozi chłodniczych (w tym na zgodność z wymaganiami międzynarodowej umowy ATP)
  • badania transportowych agregatów chłodniczych
  • badania systemów kontroli temperatury w komorach transportowych 
 • Podstawy sterowania niezawodnością eksploatacyjną maszyn urządzeń przemysłu spożywczego
  • metody stabilizacji niezawodności maszyn w fazie eksploatacji
  • badania niezawodności linii produkcyjnych
  • kształtowanie odporności na zuzycie i zacieranie warstwy wierzchniej węzłów ślizgowych maszyn spożywczych
  • metody prognozowania wskaźników trwałościowo-niezawodnościowych węzłów ślizgowych, zwłaszcza pracujących w środowiskach aktywnych fizykochemicznie
  • zmiana właściwości środków smarowych podczas eksploatacji
  • starzenie się osłon termoizolacyjnych
  • badania systemów uszczelniających
 • Ekologiczna ocena rozwiązań technicznych maszyn spożywczych
  • inwentaryzacja głównych zagrożeń środowiska ze strony obiektów oceny oraz prowadzenie obliczeń
  • prośrodowiskowe kształtowanie lub sugestie zmian w maszynach i urządzeniach, zwłaszcza przemysłu spożywczego
  • opracowanie charakterystyk (profili) oddziaływania obiektów oceny na środowisko
 • Inżynieria jakości, w tym
  • projektowanie kryterialnych wzorców jakości maszyn i urządzeń
  • kompleksowa ocena jakości maszyn i urządzeń oraz procesów z zastosowaniem analiz ilościowych

Opracowanie:
 

 • bazy o cechach fizyko-mechanicznych surowców, półproduktów i produktów spożywczych w aspekcie projektowania ,maszyn technologicznych
 • systemu komputerowego wspomagającego projektowanie chłodniczych przechowalni żywności (głównie owoców i warzyw)
 • sposobu symulacji rozkładu temperatury w chłodzonym ladunku żywnościowym w różnych sytuacjach transportowych
 • kompleksowego systemu diagnostycznego nadwozi pojazdów chłodniczych do transportu żywności, umozliwiającego ocenę pojazdów nowych (badania certyfikacyjne ATP) oraz eksploatowanych (w tym projektowanie zakresu napraw)
 • katalogu mostków cieplnych występujących w nadwoziach chłodniczych z przyczyn konstrukcyjnych, technologicznych (montażowych) oraz eksploatacyjnych (kilka tysięcy termogramów) 
 • systemu komputerowego wspomagającego projektowanie chłodniczych osuszaczy powietrza
 • systemu obliczeniowego do oceny zużycia par tarciowych pracujących w środowiskach przemysłu spożywczego (agresywnych korozyjnie)
 • kompleksu metod doświadczalno-analitycznych do uzyskiwania zużyciowych charakterystyk materiałowych w środowiskach przemysłu spożywczego
 • modelu zacierania metalowych elementów maszyn
 • podstaw systemu stabilizacji niezawodności maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w fazie eksploatacji
 • metodologii generowania i realizacji programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych
 • metody wartościowania właściwości ekologicznych obiektów technicznych na przykładzie maszyn spożywczych
 • systemu kryteriów środowiskowych przydatnych w projakościowym rozwoju maszyn i urządzeń


Organizacja:
 

 • międzynarodowej cyklicznej (co 2 lata) konferencji na temat strategii TQM w przemyśle oraz kilku konferencji na temat chłodniczego transportu żywności
 • szkoleń dla przedsiębiorstw transportowych oraz Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) z zakresu warunków międzynarodowego transportu żywności
 • udział w pracach zagranicznych stowarzyszeń naukowych i grup roboczych (jak np. Rada Programowa „International Journal LCA”, SETAC Working GROUP Life Cycle Costing, Management Committee COST Action 530, Komisja ONZ WP11 ds transportu żywności, Polish Regional Section EHEDG – European Hygenic Equipment Design Group)
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej