instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Wyposażeniebelka
ZPSiTD | ZMR | ZMSiTŻ

Wyposażenie Zakładu Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego:

 • Laboratorium badań ruchowych pojazdów samochodowych
  [system akwizycji danych pomiarowych oraz specjalistyczne czujniki firmy DATRON do poligonowych pomiarów dynamiki ruchu samochodu - prędkości wzdłużnych, poprzecznych, kątów znoszenia, parametrów kinematyki zawieszenia; czujniki przyspieszeń, prędkości obrotowych kół, przemieszczeń liniowych i ciśnień; zestaw do pomiarów tensometrycznych naprężeń] 
 • Laboratorium projektowania i wdrożeń elektronicznych układów sterowania w pojazdach samochodowych i transporcie
  [zestaw sprzętowy i programowy firmy dSpace i Mathworks do modelowania, prototypowania i testowania algorytmów sterujących w pojazdach samochodowych, np. zawieszeń półaktywnmych, systemów ABS, ESP i in.; stanowisko badawcze zawieszenia półaktywnego wyposażone w amortyzator o zmiennej i sterowanej elektronicznie charakterystyce tłumienia; stanowisko badawcze automatycznej skrzyni biegów ze sterowaniem elektronicznym pozwalającym na pomiar parametrów pracy układu napędowego i służące do prac badawczych nad sterowaniem samym stanowiskiem i skrzynią biegów; stanowisko badawcze do prac badawczych nad automatycznym sterowaniem manualną skrzynią biegów - tzw. zautomatyzowana manualna skrzynia biegów; stanowisko badawcze symulacji dynamiki samochodu podczas hamowania do badania pracy układu ABS w warunkach stanowiskowych - symulacja HILS]
 • Laboratorium diagnostyki pojazdów samochodowych
  [Automatyczna linia diagnostyczna firmy MAHA, zawierająca stanowisko badania zbieżności, stanowisko do badania stanu amortyzatorów zamontowanych w pojeździe, stanowisko rolkowe do badania hamulców w pojazdach 4x4, 4 płyty najazdowe do badania hamulców w warunkach dynamicznych, urządzenie typu „szarpak” do wykrywania luzów w układzie zawieszenia i kierowniczym; hamownia podwoziowa obciążeniowa firmy Hofmann do badania charakterystyk mocy i momentu obrotowego oraz zużycia paliwa; systemy diagnostyczne MEGAMACS oraz CDIF/2 do testowania układów elektronicznych w pojazdach; przenośna stacja do diagnostyki i obsługi klimatyzatorów w pojazdach samochodowych FR2000]
 • Laboratorium technologii obsług i napraw oraz wytwarzania i regeneracji
  [zespół stanowisk badawczo-dydaktycznych, związanych z obsługą i naprawą ze-społów oraz wytwarzaniem i regeneracją elementów maszyn i pojazdów samochodowych, obejmujący stanowiska do: azotowania na stali, natryskiwania i napawania powłok metalowych, statycznego nagniatania naporowego, badań poprzecznych łożysk ślizgowych, badania wytrzymałości zmęczeniowej elementów regenerowanych oraz tester tribologiczny T05 do oceny właściwości materiałów stosowanych w wytwarzaniu i regeneracji elementów pojazdów; przyrządy i urządzenia do badań nieniszczących i defektoskopii firmy Karl Deutsch oraz aparatura ultradźwiękowa do badań i kontroli grubości i przyczepności powłok oraz połączeń adhezyjnych, w tym klejowych; zestawy pomocy dydaktycznych do nauczania technologii montażu, demontażu, obsług i napraw różnych układów pojazdów samochodowych]
 • Laboratorium badania warstwy wierzchniej elementów maszyn
  [analizator szumów Barkhausena do diagnostyki stanu warstwy wierzchniej ele-mentów maszyn; spektrometr elektronów Augera do dyskretnej analizy składu chemicznego w mikroobszarach warstwy wierzchniej (szczególnie pierwiastków lekkich); mikrotwardościomierze Vickersa, w tym twardościomierz wyposażony dodatkowo w penetrator Knoopa, stosowany do pomiaru naprężeń własnych w strefach przypowierzchniowych maszyn; defektoskop stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn wykorzystujący zjawisko prądów wirowych; trójgłowicowe stanowisko do badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej próbek, np. o laserowo konstytuowanych warstwach wierzchnich; stanowisko do badania trwałości zmęczeniowej elementów tocznych łożysk walcowych]
 • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania pojazdów samochodowych oraz ich elementów i zespołów
  [zestaw oprogramowania inżynierskiego wspomagającego projektowanie - systemy bazujące na metodzie elementów skończonych: MSC. Patran – pre- i postprocesor graficzny systemów Nastran, Dytran oraz Marc; MSC. Nastran - system MES do symulacji złożonych problemów inżynierskich od prostej analizy liniowej do zagadnień silnie nieliniowych; MSC. Dytran - system do modelowania zjawisk szybkozmiennych, takich jak zderzenia, wybuchy, tłoczenia, MSC. Marc - system MES zoptymalizowany do zagadnień nieliniowych; system Solid Edge - aplikacja typu CAD, wspomagająca projektowanie konstrukcji mechanicznych; środowisko obliczeń naukowo-technicznych MATLAB, wykorzystywane do modelowania zjawisk fizycznych zachodzących w pojazdach, do przetwarzania i analizy danych pomiarowych; SIMULINK - pakiet służący do graficznego modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych zarówno liniowych, jak i nieliniowych, wykorzystywany do symulacji dynamiki ruchu całego pojazdu i jego podzespołów; program do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych V-SIM - system wykorzystywany do ilustracji zagadnień z teorii ruchu samochodu; system ADAMS z modułami ADAMS /Car, ADAMS/Driveline, ADAMS/Tire do symulacji dynamiki pełnych modeli samochodu i jego podzespołów wraz z trójwymiarową wizualizacją wyników]
 • Laboratorium systemów komputerowych w transporcie
  [system finansowo-księgowo-magazynowy NAVO; SatLOK - system satelitarnego zarządzania flotą pojazdów; system TRANSCAD - narzędzie klasy GIS (Geographic Information System) komputerowego wspomagania procesu projektowania (optymalizacji), weryfikacji i zarządzania systemami transportowymi; moduły optymalizacji sieci transportowych oparte o algorytmy genetyczne; MapInfo Proffessional - narzędzie klasy GIS wspomagające zarządzanie transportem; system TRANSIMS do symulacji „mikroskopowej” przepływu ruchu drogowego; system VISUM do planowania ruchu w sieciach drogowych, w aspekcie transportu publicznego i indywidualnego; systemy VISSIM + CROSSIG do mikrosymulacji ruchu drogowego wraz z modelowaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach]
 • Laboratorium wspomagania decyzji w transporcie i logistyce
  [pakiet MKA-2, MKO-2 - narzędzia do wielokryterialnego wspomagania decyzji, w tym metody: AHP, PROMETHEE II, ELECTRE III/IV oraz algorytmy: STEM, GUESS, NIMBUS, DALDI - zastosowanie do rozwiązywania wielokryterialnych problemów optymalizacyjnych, rankingowych i wyboru; EVOLVER INDUSTRIAL 4.0 - silnik optymalizacyjny, wykorzystujący algorytmy genetyczne do rozwiązywania liniowych i nieliniowych problemów o dowolnej liczbie ograniczeń i zmiennych decyzyjnych; OptQuest Solver (Pakiet Premium Solver Platform v. 6.5) − narzędzie optymalizacyjne; FLEET MANAGEMENT-TRANSPORT II − narzędzie dedykowane dla spedytora/dyspozytora taboru do nadzoru proces przygotowania, realizacji i rozliczenia usługi transportowo-spedycyjnej; PlanLogiX - narzędzie dedykowane przedsiębiorstwom transportowym i transportowo-logistycznym do rozwiązywania m.in. marszrutyzacji i harmonogramowania pracy pojazdów i kierowców oraz planowania sieci transportowo-dystrybucyjnych]
 • Laboratorium modelowania procesów i systemów logistycznych
  [EXTEND - narzędzie symulacyjne do modelowania, symulacji i wizualizacji zdarzeń ciągłych, dyskretnych, hybrydowych (ciągłych i dyskretnych) - nieograniczona liczba obiektów (symulacja zorientowana obiektowo), w tym: Extend CP, Extend OR, Extend Industry, Stat: Fit firmy Geer Mountain Software, Wolverine Software’s Proof Animation; ARIS TOOLSET ver. 7 wraz z ARIS SIMULATION - narzędzie do modelowania procesów transportowych i logistycznych z możliwością symulacji zachowania modelu (wykorzystanie zasobów, identyfikacja wąskiego gardła i ocena długości kolejek)]

Wyposażenie Zakładu Maszyn Roboczych:

 • Systemy pomiarowe firmy Hottinger-Baldwin Messtechnik: DMC+ oraz SPIDER 8, do pomiaru wielkości mechanicznych (naprężeń, odkształceń i przemieszczeń), w warunkach polowych i laboratoryjnych
 • System pomiarowy do pomiaru sił szybkozmiennych i obciążeń udaro-wych firmy PCB
 • Oprogramowanie komputerowe w zakresie CAD umożliwiające wykonywanie wirtualnych modeli trójwymiarowych maszyn, a także ich obliczanie wytrzymałościowe
 • Standardowy zestaw wyposażenia do analiz mechanicznych gleb i gruntów (aparat trójosiowy, edometry, wagi, wago-suszarki laboratoryjne itp.)
 • Zestaw specjalnych stanowisk badawczych z własnym oprogramowaniem do badania elementów maszyn pracujących w gruncie oraz do badania procesów separacji wibropneumatycznej i optoelektronicznej materiałów granularnych
 • Zestaw uniwersalnych napędów elektrycznych i hydrostatycznych do stanowisk laboratoryjnych
 • Precyzyjny system do prowadzenia i pozycjonowana maszyn roboczych na polu z odbiornikiem GPS firmy Trimble

Wyposażenie Zakładu Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności:

 • Laboratorium maszyn spożywczych
  (stanowiska do badania: pomp i przepływów cieczy spożywczych, parametrów transportu pneumatycznego, parametrów operacji suszenia bezpyłowego, właściwości fizycznych produktów sypkich, parametrów reologicznych ciekłych i półpłynnych produktów spożywczych, badań modelowych zużywania mechaniczno-ścierno-korozyjnego, właściwości tribologicznych płynów myjąco-smarujących stosowanych w przemyśle piwowarskim; urządzenie firmy Instron do pomiaru własności mechanicznych surowców i produktów spożywczych, stanowisko i oprogramowanie do charakterystyki zużyciowej stali nierdzewnych i kwasoodpornych) • Laboratorium podstaw chłodniczego przechowywania żywności
  (stanowiska do badania: parametrów izolacyjności małych komór przechowalniczych, rozkładu temperatur w ładunku żywnościowym oraz przestrzeni międzyładunkowej, dynamiki schładzania mleka, całkowitego zużycia energii przez szafę chłodniczą, chłodniczych osuszaczy powietrza sprężonego i atmosferycznego, alternatywnych systemów zasilania chłodniczych układów absorpcyjnych, parametrów odzysku ciepła odpadowego w przemyśle spożywczym przy użyciu pompy ciepła, elementów dławiących typu rurka kapilarna, czasu otwarcia termostatów, działania termostatycznych zaworów rozprężnych z układem MOP (regulacji maksymalnego ciśnienia roboczego), sterowania modelem złożonego układu chłodniczego Power Pack)
 • Laboratorium badania chłodniczych nadwozi transporotwych
  (stacja diagnostyczna do oceny nadwozi chłodniczych na zgodność z wymaganiami międzynarodowej umowy ATP – znajdująca się w sieci stacji europejskich – wyposażona w systemy  wielopunktowego pomiaru temperatury, system sterowania mocą grzewczą oraz automatyczny układ sterowania kryptoklimatem komory pomiarowej; system termowizyjnej diagnozy nadwozi (mostki cieplne); stanowiska do wyznaczania lokalnych wartości współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki  grzejnej i metodą ścianki pomocniczej; układ do pomiaru szczelności zabudów transportowych – test gazoszczelności, układ do badania wydajności transportowych agregatów chlodniczych)
 • Laboratorium komputerowe
  (oprogramowanie wspomagające: obliczenia procesowe w projektowaniu urządzeń suszarniczych, projektowanie układów chłodniczych w przechowalniach owoców i warzyw, projektowanie wymienników ciepła w układach chłodniczych, projektowanie i dobór wyposażenia chłodniczych nadwozi samochodowych, symulację pracy układów chłodniczych, obliczanie charakterystyk zużyciowych i niezawodnościowych elementów pracujących w korozyjnych środowisk technologicznych, obliczenia ekobilansowe)


 • Laboratorium badania układów mechanicznych
  (stanowisko do badania sprzęgieł przegubowych krzyżakowych; układy do pomiarów: dynamiki elementów układu kierowniczego, współczynnika tarcia w hamulcach i łożyskach, momentu obrotowego z wykorzystaniem przetworników indukcyjnych, obrotów krytycznych wału z wykorzystaniem przetwornika reluktancyjnego)
 • Laboratorium badania materiałów eksploatacyjnych
  (zestaw urządzeń do pomiarów znormalizowanych własności olejów i smarów; spektrofotometr w podczerwieni IR do badań zmian chemicznych w olejach i paliwach, automatyczne urządzenie do badań derywatograficznych, aparat ultradźwiękowy do badań odporności olejów na ścinanie, zestaw do badania składu frakcyjnego benzyn; tribometry: aparat czterokulowy, Amslera oraz UMT1)

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej