instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Osiągnięciabelka

 

Ważniejsze osiągnięcia Zakładu Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego

 • rozwój konstrukcji autobusów nowej generacji (współpraca z firmą NEOPLAN, obecnie SOLARIS - optymalizacja układów napędowych oraz konstrukcji nośnych autobusów N4020, Solaris Urbino II i III, Solaris Vacanza, Solaris Urbino Hybrid)
 • I nagroda w konkursie „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii Innowacyjna Inwencja za projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji autobusu miejskiego z napędem hybrydowym”
 • realizacja projektu celowego „Autobus międzymiastowy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa aktywnego i komfortu”
 • wykonanie badań wdrożeniowych nieniszczącej metody oceny połączeń klejowych karoserii samochodu Volkswagen Caddy w Zakładach VW-Poznań
 • optymalizacja konstrukcji osprzętu urządzeń dźwigowych oraz ciężkich maszyn roboczych (wieloletnia współpraca z firmą FAMABA Głogów)
 • 3 nagrody w prestiżowym konkursie Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę habilitacyjną i doktorską w dziedzinie TRANSPORT
 • opracowanie:
  • systemu przetwarzania i analizy danych z badań poligonowych pojazdów
  • bazy modeli dynamiki ruchu samochodu zaimplementowanych w systemie Ma-tlab/Simulink
  • systemu symulacji aerodynamiki pojazdów samochodowych w oparciu o wykorzystanie adaptacyjnych metod numerycznych
  • stanowisk badawczych i dydaktycznych do badania procesów dynamicznych w podukładach samochodów
  • zintegrowanego komputerowego systemu symulacji ruchu drogowego, emisji spalin i dyspersji zanieczyszczeń motoryzacyjnych w środowisku zurbanizowanym
  • modeli procesów eksploatacyjnych w pojazdach samochodowych i ich wpływu na stan techniczny wraz z odpowiednimi metodykami badawczymi
  • systemu modelowania sieci transportowych w procesach city-logistics
  • transportowego węzła logistycznego (TWL) dla małych i średnich firm przewozowych zwiększający konkurencyjność względem przewoźników Unii Europejskiej
  • modelu kinetyki wzrostu warstw azotowanych na stalach wraz z oszczędną technologią azotowania regulowanego „ZeroFlow”, pozwalającego na kształtowanie budowy fazowej warstw azotowanych
  • metod poprawy właściwości tribologicznych elementów pojazdów i maszyn
  • metody określania trwałości łożysk tocznych
  • kompleksu metod kształtujących oraz identyfikujących własności użytkowe warstw wierzchnich elementów maszyn
  • modeli diagnostycznych połączeń adhezyjnych powłok regeneracyjnych i prewencyjnych z podłożem, zweryfikowanych w oparciu o badania z użyciem metod ultradźwiękowych
  • specjalistycznych systemów do wspomagania zarządzania wymianą i liczebnością pojazdów w firmach transportowych, przydziałem zadań dla pracowników oraz harmonogramowania pracy kierowców
  • metody ROQUEFORT - kompleksowej oceny jakości systemów transportowych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych
  • metody strategicznego zarządzania taborem samochodowym: wymiany pojazdów, wyboru formy ich pozyskiwania, przydziału do zadań, marszrutyzacji oraz harmo-nogramowania ich pracy
  • jednorodnej i kompleksowej metodyki rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych transportu drogowego z wykorzystaniem zasad wielokryterialnego wspomagania decyzji
  • listy najważniejszych problemów decyzyjnych w transporcie drogowym (rezultat programu badań rynkowych)
  • koncepcji komputerowego systemu wspomagania decyzji o specyfice transportowej, umożliwiającego rozwiązywanie najważniejszych transportowych problemów decyzyjnych


Ważniejsze osiągnięcia Zakładu Maszyn Roboczych

Opracowanie:

 • modeli matematycznych i programów komputerowych do badania ruchu materiałów ziarnistych w przestrzeniach technologicznym maszyn (zespoły młócące i czyszczące, układy transportowe, siewniki, rozsiewacze nawozu
 • zestawu metod badania nierównomierności wysiewu siewników punktowych oraz pomiarów ruchu ziarna w układach transportowych maszyn
 • systemu do sporządzania map plonu na kombajnie zbożowym dla rolnictwa precyzyjnego (wspólnie z PIMR)
 • metod badania i rozpoznanie przebiegu i rozkładu nacisków na powierzchnię klina roboczego pracującego w gruncie
 • systematyzacji i analiz statystycznych parametrów konstrukcyjnych produkowanych maszyn budowlanych 


Ważniejsze osiągnięcia Zakładu Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności

Opracowanie:

 • bazy o cechach fizyko-mechanicznych surowców, półproduktów i produktów spożywczych w aspekcie projektowania ,maszyn technologicznych
 • systemu komputerowego wspomagającego projektowanie chłodniczych przechowalni żywności (głównie owoców i warzyw)
 • sposobu symulacji rozkładu temperatury w chłodzonym ładunku żywnościowym w różnych sytuacjach transportowych
 • kompleksowego systemu diagnostycznego nadwozi pojazdów chłodniczych do transportu żywności, umożliwiającego ocenę pojazdów nowych (badania certyfikacyjne ATP) oraz eksploatowanych (w tym projektowanie zakresu napraw)
 • katalogu mostków cieplnych występujących w nadwoziach chłodniczych z przyczyn konstrukcyjnych, technologicznych (montażowych) oraz eksploatacyjnych (kilkanaście tysięcy termo-gramów)
 • systemu komputerowego wspomagającego projektowanie chłodniczych osuszaczy powietrza
 • systemu obliczeniowego do oceny zużycia par tarciowych pracujących w środowiskach przemysłu spożywczego (agresywnych korozyjnie)
 • kompleksu metod doświadczalno-analitycznych do uzyskiwania zużyciowych charakterystyk materiałowych w środowiskach przemysłu spożywczego
 • modelu zacierania metalowych elementów maszyn
 • podstaw systemu stabilizacji niezawodności maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w fazie eksploatacji 
 • metodologii generowania i realizacji programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych
 • metody wartościowania właściwości ekologicznych obiektów technicznych na przykładzie maszyn spożywczych
 • systemu kryteriów środowiskowych przydatnych w projakościowym rozwoju maszyn i urządzeń

   
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej