instytut,issit,0,strona_glowna.htm
O Instytuciebelka

Jednostka powstała w 1956 roku jako Katedra Motoryzacji Rolnictwa, kierowana przez Bolesława Orgelbranda. W latach 1959-1960 przekształcono ją w Katedrę Silników Spalinowych i Ciągników, a w 1965 r. nastąpił jej podział na Katedrę Ciągników oraz Katedrę Silników Spalinowych Trakcyjnych. W roku 1970 zlikwidowano katedrę, a w jej miejsce utworzono Instytut Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych. W 1974 roku placówkę przemianowano na Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, a w 1993 roku na Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Funkcję dyrektora instytutu pełnili kolejno profesorowie: Kazimierz Niewiarowski (do 1973 r.), Edmund Tuliszka (do 1980 r.), Włodzimierz Gąsowski (do 1993 r.) i Jerzy Merkisz (od 1993 r.).
Początkowo w skład Instytutu wchodziły cztery zakłady: Silników Spalinowych, Pojazdów Szynowych, Podstaw Konstrukcji Maszyn i Techniki Cieplnej. W 1993 roku ostatni z nich został wyodrębniony z Instytutu i przekształcony w Katedrę Techniki Cieplnej. Na początku 2001 roku powstał Zakład Metod Projektowania Maszyn. W 2003 roku z Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn wyodrębniła się samodzielna Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, a instytut zmienił nazwę na Instytut Silników Spalinowych i Transportu. Obecnie w skład instytutu wchodzą zakłady:

Pracownicy
W połowie 2012 roku w instytucie były zatrudnione 53 osoby, w tym 43 na etatach nauczycieli akademickich.
Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach jest: 3 profesorów tytularnych, 9 doktorów habilitowanych (w tym 7 na stanowisku profesora PP), 28 doktorów i 3 magistrów. Są oni zatrudnieni na stanowiskach: profesorów (10), adiunktów (29), starszych wykładowców (2) i asystentów (2). Ponadto w instytucie pracuje 9 osób na etatach technicznych i 1 osoba na etacie administracyjnym.

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej