instytut,issit,0,strona_glowna.htm
Wyposażenie instytutubelka
ZSS | ZPSz
 

Wyposażenie Zakładu Silników Spalinowych:

 • Laboratorium cieplnych procesów silnikowych
  (system AVL EVS do optycznej obserwacji i rejestracji procesu spalania w silniku wraz z programem komputerowym do analizy zapisanych obrazów, umożliwiającym wyznaczenie rozkładu temperatury w komorze spalania; układ INDISET do pomiaru ciśnień szybkozmiennych w silniku wraz z oprogramowaniem do akwizycji danych i ich obróbki; jednocylindrowe silniki badawcze o zapłonie samoczynnym do badań rozwojowych nowych systemów spalania; system kompleksowej diagnostyki silników spalinowych; stanowiska hamulcowe do badań silników spalinowych i sporządzania ich charakterystyk; układ do stabilizacji termicznej cieczy chłodzącej umożliwiający realizację tzw. szoków termicznych; stanowisko do badania pomp wtryskowych i rozpylaczy)
 • Laboratorium smarowania i łożyskowania silników spalinowych
  (zestawy urządzeń do pomiarów podstawowych własności paliw i olejów silnikowych; zestaw do badania składu frakcyjnego paliw; układ do pomiaru zużycia oleju przez silnik spalinowy; oprogramowanie symulujące pracę łożysk i elementów grupy tłokowo-cylindrowej)

 • Laboratorium ochrony środowiska
  (urządzenie do dynamicznego pomiaru emisji cząstek stałych metodą optyczną, umożliwiające również określenie frakcji sadzowej i węglowodorowej emitowanych cząstek stałych; urządzenie do grawimetrycznego pomiaru emisji cząstek stałych z podziałem na wielkość cząstek; urządzenie do dynamicznego pomiaru emisji cząstek stałych metodą podwójnego detektora FID; urządzenie do pomiaru zaczernienia i współczynnika absorpcji spalin, umożliwiające również realizację testu „free acceleration”; analizatory gazowych składników spalin, umożliwiające pomiar stężenia w spalinach: tlenku i dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, dwutlenku siarki oraz tlenu, urządzania do diagnostyki silników spalinowych – OBD)
 • Pracownia dynamiki
  (silnikowe stanowisko hamulcowe z hamulcem prądnicowym i silnikiem wysokoprężnym; silnikowe stanowisko symulacyjne umożliwiające pomiar chwilowych, w cyklu pracy silnika, wartości momentu strat tarcia w mechanizmie korbowo-tłokowym; stanowisko modelowe do badania parametrów filmu olejowego w obszarze pierścieni tłokowych; układ pomiarowy do rejestracji trajektorii osi czopa w panwi łożyska głównego silnika)


Wyposażenie Zakładu Pojazdów Szynowych:

 • Laboratorium do badań wibroakustycznych pojazdów
Laboratorium wyposażone jest w następującą nowoczesną aparaturę do pomiaru drgań i hałasu spełniającą międzynarodowe normy ISO:
 • całkujący miernik poziomu dźwięku Mediator 2238 firmy Brüel & Kjær
  • system wielokanałowej rejestracji i analizy sygnałów wibroakustycznych PULSE® firmy Brüel & Kjær
System wielokanałowej akwizycji i analizy sygnałów wibroakustycznych PULSE® bazuje na 17-sto kanałowej kasecie pomiarowej typ 3560-C z modułami pomiarowymi typ 7538A oraz 3040. Unikalność na skalę światową tego urządzenia wynika z nowatorskich rozwiązań firmy Brüel & Kjær w zakresie akwizycji sygnału drgań i hałasu. Zastosowana nowoczesna technologia procesora sygnałowego pozwoliła uzyskać dynamikę pomiaru przekraczającą 160dB, co oznacza możliwość jedno-czesnego rejestrowania drgań sejsmicznych aż po hałas startującego samolotu odrzutowego, czy detonacji ładunków wybuchowych. Środowisko analizatora PULSE® pozwala na kompleksową analizę klimatu akustycznego oraz drgań mechanicznych. System wyposażony jest w pakiet specjalistycznego oprogramowania do analizy modalnej maszyn i urządzeń. System PULSE jest z powodzeniem wykorzystywany w diagnostyce maszyn i urządzeń oraz środków transportu i środowiska naturalnego, a także pomiarów normatywnych i certyfikacji wyrobów ze względu na generowany hałas i drgania.


   


 
To bardzo nowatorskie, unikatowe urządzenie pomiarowe jest jedynym o takiej konfiguracji urządzeniem w kraju.


 • ręczny analizator dźwięku typ 2250A firmy Brüel & Kjær
 
Ręczny analizator dźwięku typ 2250 umożliwia wykonanie punktowego pomiaru i analizy hałasu. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie analiz w czasie rzeczywi-stym w dziedzinie czasu (poziomy dawki dźwięku) oraz częstotliwości (widma oktawowe i tercjowe) wyznaczając charakterystyki klimatu akustycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i dyrektywami. Analizator pozwala również na wykonanie pomiaru czas pogłosu pomieszczeń.


 • ręczny analizator drgań i hałasu typ 2250HV firmy Brüel & Kjær
Oprócz wszystkich cech użytkowych i funkcjonalnych analizatora 2250A analizator w wersji 2250 HV umożliwia wykonanie pomiaru i analizy drgań. Analiza sygnałów drganiowych i hałasu może być realizowana w dziedzinie czasu oraz częstotliwości, tak ze stałą względną (CPB) jak i stała bezwzględną szerokością pasma analizy (FFT).

   • analizator drgań i hałasu typ 2145 firmy Brüel & Kjær wraz z pomiarem natężenia dźwięku
Umożliwia wykonanie podstawowych analiz drgań i hałasu w czasie rzeczywistym, a także umożliwia lokalizację i pomiar mocy akustycznej źródła dźwięku, a także identyfikację i lokalizacja pierwotnych i wtórnych źródeł dźwięku. Głównym zasto-sowaniem tego analizatora jest określanie mocy akustycznej źródeł dźwięku, loka-lizacja źródeł dźwięku na terenach przemysłowych, w halach fabrycznych i po-mieszczeniach biurowych. Może być również z wykorzystany w przestrzennym mapowaniu rozkładu dźwięku na pojedynczych ma-szynach i urządzeniach na po-trzeby kontroli jakości produktu finalnego lub optymalizacji urządzenia na etapie badań prototypu.


 • analizator drgań oddziałujących na człowieka typ 4447 firmy Brüel & Kjær
Urządzenie umożliwia wykonanie jednoczesnego pomiaru i analizy drgań oddzia-łujących na ciało człowieka w trzech kierunkach z dodatkowym odczytem sygnału referencyjne-go. Urządzenie dedykowane jest do pomiarów drgań ogólnych i miej-scowych oddziałujących na człowieka na stanowisku pracy i w środkach transportu. Analizator typ 4447 może również pracować w trybie dozymetru drgań ogólnych i miejscowych, a tym samym może być użyty do kontroli narażenia pracowni-ka-operatora na chorobę wibracyjną.

 


To bardzo nowatorskie urządzenie pomiarowe jest jedynym takim w kraju.


 • program do tworzenia map akustycznych LIMA® firmy Brüel & Kjær
Program LIMA pozwala na tworzenie map akustycznych dowolnie wybranych tere-nów, tak aglomeracji miejskich, jak i przestrzeni niezurbanizowanych. Unikatowa technika wyznaczania poziomów dźwięku, bazująca na pomiarze mocy akustycznej źródeł, pozwala na określanie bieżących parametrów akustycznych analizowanych terenów. Umożliwia jednocześnie predykcje przyszłych obciążeń akustycznych środowiska przy założonych strumieniach pojazdów lub wprowadzeniu planowanych inwestycji przemysłowych. Walory merytoryczne i użytkowe oprogramowania spra-wiają, że Lima jest często używana w zarządzaniu hałasem terenów przemysłowych i miejskich oraz określania wpływu rozwoju akustycznie krytycznych elementów in-żynieryjnych, jak np.: lotniska, autostrady, drogi lokalne, mosty kolejowe i inne.
 • Laboratorium budowy pojazdów oraz ich urządzeń pomocniczych
Laboratorium wyposażone jest w szereg zespołów i urządzeń pojazdów szynowych i samochodowych, na których studenci mają możliwość zapoznania się z ich budową i działaniem. Możliwe jest wyznaczanie i sprawdzanie podstawowych ich charaktery-styk. Na uwagę zasługują zbudowane stanowiska do:
 
 • badania zaworów rozrządczych i zaworów maszynisty oraz innych układów hamulcowych, wyposażone jest ono w szereg czujników ciśnienia, prze-mieszczenia i temperatury wraz z układem cyfrowego przetwarzania i reje-stracji sygnałów
 • szereg elementów pojazdów i modeli demonstracyjnych do analizy budowy i właściwości pojazdów
 • weryfikacja działania odbieraków prądu przez pomiar docisku ślizgacza do przewodu i pomiar ciśnienia w siłowniku rozruchowym.
 • Laboratorium komputerowe
Laboratorium przeznaczone jest do modelowania cyfrowego i badań symulacyjnych systemów i procesów transportowych oraz systemów eksploatacji pojazdów. Posiada 15 stanowisk komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie, między innymi systemy CAD/CAE, wspomagające projektowanie pojazdów i ich elementów.

 

/przykładowe prace wykonane przez M. Manturo i P. Karmowskiego - studentów specjalności PTM/ 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej