podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,0,strona_glowna.htm
Journal of Mechanical and Transport Engineeringbelka
Historia

60 lat czasopisma naukowego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

 

 

W roku 2016 minęło 60 lat kiedy na ówczesnym Wydziale Mechanizacji Rolnictwa ukazał się pierwszy zeszyt naukowy związany tematycznie z Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Początkowo czasopismo noszące nazwę Mechanizacja i Elektryfikacja Rolnictwa wydawane było przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pierwszym redaktorem czasopisma był profesor Feliks Tychowski.

 

W roku 1969 w związku ze zmianami struktury organizacyjnej uczelni i powołaniu Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (1967) tytuł czasopisma zamieniono na Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Maszyny Robocze i Pojazdy. Językiem publikacji był język polski a streszczenia były w języku polskim i rosyjskim.

01.11.2000 roku zmianie uległa nazwa wydziału z Maszyn Roboczych i Pojazdów na Maszyn Roboczych i Transportu. W związku z tym w roku 2001 dostosowano tytuł czasopisma do nowej nazwy wydziału.

Zmiany w nauce, a szczególnie wymuszony trend do publikowania w czasopismach anglojęzycznych i notowanych w międzynarodowych bazach sprawił, że zmniejszyło się zainteresowanie autorów publikowaniem w uczelnianych zeszytach naukowych. tendencja ta dotknęła nie tylko czasopismo związane z wydziałem MRiT, ale praktycznie większość czasopism ulokowanych na wyższych uczelniach.

W roku 2013 powołano nowy zespoł redakcyjny czasopisma. Redaktorem naczelnym został dr hab. inż. Piotr Krawiec, prof PP.

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom autorów i mając na celu szerokie upowszechnianie prac naukowych szczegolnie młodych pracowników wydziału MRiT redakcja podjęla szereg działań mających na celu uatrakcyjnienie czasopisma: zmieniono nazwę czasopisma na Journal of Mechanical and Transport Engineering, powołano międzynarodową Radę Naukową, ustanowiono redaktorów tematycznych, dostosowano procedurę recenzowania do wymagań Ministerstwa Nauki i Szskolnictwa Wyższego. Językiem publikacji stał się język angielski.

 

Czasopismo jest notowane w bazach BazTechIndex Copernicus i systemie POL-index. Działania komitetu redakcyjnego doprowadziły w roku 2015 do umieszczenia go na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu Journal of Mechanical and Transport Engineering przyznano 6 punktów.

Czasopismo JMTE uzyskało uprawneniea do nadawania publikowanym artykułom identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI.