Strona główna
Strona główna » Kierunki kształcenia » Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Konstrukcja i eksploatacja środków transportubelka

KIERUNEK KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Studia magisterskie
Studia magisterskie przygotowują absolwenta do samodzielnej twórczej pracy inżynierskiej, do prowadzenia prac badawczych przy rozwiązywaniu złożonych interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik komputerowych oraz do kierowania zespołami ludzkimi.
Program studiów zapewnia harmonijne połączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą profesjonalną z dziedzin projektowania konstrukcji, projektowania procesów technologicznych oraz badań i eksploatacji maszyn roboczych i pojazdów. Tok studiów jest podzielony na dwie części: podstawową i specjalizacyjną. W programie kształcenia ważną pozycję zajmują studia z dyscyplin podstawowych: matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i chemii, których celem jest nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznej analizy i syntezy zjawisk i procesów w systemach technicznych. Uzyskanie gruntownej wiedzy zawodowej inżyniera mechanika zapewniają przedmioty kierunkowe: materiałoznawstwo, mechanika techniczna, termodynamika i mechanika płynów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka, informatyka, metrologia i podstawy niezawodności. Kształcenie uzupełniają niezbędne w gospodarce rynkowej przedmioty z zakresu ekonomii (mikro- i makro-ekonomia, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw, rachunek efektywności i kosztów) oraz praktyczna nauka języków obcych.
Na omawianym kierunku studiów jest prowadzonych dziewięć specjalności: inżynieria wirtualna projektowania, maszyny spożywcze i chłodnicze, maszyny robocze, mechatronika przemysłowa, pojazdy szynowe,pojazdy samochodowe, silniki lotnicze, silniki spalinowe, energetyka cieplna i odnawialna.
W ostatnim czasie zmodernizowano programy studiów z wykorzystaniem doświadczeń europejskich uczelni technicznych. Celem tej modernizacji było zaspokojenie nowych potrzeb na rynku pracy i zwiększenie możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Reforma programów studiów jest powiązana z nowym trzystopniowym systemem kształcenia na wydziale: studia inżynierskie – magisterskie – doktoranckie.

Studia zawodowe

Absolwent 3,5-letnich dziennych studiów zawodowych z tytułem inżyniera ma zapewnione, oprócz rzetelnej wiedzy w dziedzinach podstawowych, dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w wybranej dziedzinie.
Może on oczywiście kontynuować studia na Wydziale Inżynierii Transportu na poziomie magisterskim w trybie studiów dziennych lub zaocznych. Edukacja podstawowa na pierwszych dwóch latach studiów inżynierskich i magisterskich jest jednakowa. Edukacja specjalizacyjna rozpoczyna się po wyborze jednego z ośmiu prowadzonych na wydziale specjalności (inżynieria wirtualna projektowania, maszyny spożywcze i chłodnicze, maszyny robocze, mechatronika przemysłowa, pojazdy transportu masowego, pojazdy samochodowe, silniki spalinowe, energetyka cieplna i odnawialna). Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent dysponuje wiedzą i warsztatem pracy inżynierskiej stosownym do wymagań rynku pracy, w tym także dobrym opanowaniem technik komputerowych, znajomością jednego języka obcego, umiejętnością organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranej specjalności gospodarki rynkowej. Charakterystyki szczegółowe są pochodnymi wcześniej przedstawionych charakterystyk specjalności absolwentów studiów magisterskich. W celu łatwiejszej adaptacji do przyszłej pracy zawodowej podkreślono w specjalności kształcenia umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, a zwłaszcza wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz w realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych specjalnościach zawodowych.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej