Strona główna
Transport szynowybelka
Rozwój transportu szynowego w Polsce jest zjawiskiem nieuchronnym. Obserwowany obecnie stopień wykorzystywania wielu obiektów i systemów transportu szynowego, wielkość zgłaszanych potrzeb transportowych, konieczność zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko jest impulsem do podejmowania nowych celów działań i realizowania zadań na kolejnych etapach życia obiektów i systemów transportu szynowego. Można przewidywać, że zapotrzebowanie na specjalistów, którzy gotowi będą podjąć się nakreślonych tutaj działań będzie rosło. O tym, że nie zabraknie dla nich zadań wskazuje także kilka podanych niżej faktów.

W polityce transportowej państwa na lata 2006-2025 przyjęto zasadę wspierania energooszczędnych i  mniej obciążających środowisko gałęzi i form transportu to jest min. transportu szynowego. Przewiduje się wspieranie przyjaznych dla środowiska technologii, konsekwentne poprawianie jakości transportu publicznego oraz wpływanie przez państwo na motoryzacje indywidualną, głównie poprzez stosowanie środków fiskalnych, egzekwowanie wymogów dotyczących jakości pojazdów, a także poprzez zarządzanie ruchem.

Zasadniczym celem działań jest także unowocześnienie elementów systemu transportu szynowego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych.

Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

Planuje się także m.in. [źródło: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/ ]:
 • reformowanie przewozów regionalnych,
 • ­wspierania integracji przewozów kolejowych z innymi systemami transportowymi,
 • ­stworzenia warunków dla wejścia na rynek nowych operatorów,
 • ­wspieranie rewitalizacji przewozów aglomeracyjnych.
Istotne znaczenie w podejmowanych działaniach mają oczekiwania użytkowników/operatorów w systemach transportu szynowego. Oczekiwania te – wyrażane względem świadczonych usług transportowych – formułowane są zwykle w postaci pożądanych cech jakościowych (wymagań, postulatów). Do tych cech można przede wszystkim zaliczyć stopień: komfortu, niezawodności, bezpieczeństwa, czasu i kosztów realizacji zadań transportowych.

Spełnienie tak sformułowanych oczekiwań wymaga wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych (proceduralnych), konstrukcyjnych i innych w obiektach i systemach transportu szynowego.

Profil dyplomowania Transport szynowy powstał i rozwija się w kontekście wymienionych tutaj działań i oczekiwań. Prowadzone wykłady, badania, wyjazdy zagraniczne i związane z przemysłem prace przejściowe, inżynierskie i magisterskie sprawiają, że absolwenci tego profilu dyplomowania są dobrymi specjalistami z tej dziedziny.

Naszym celem jest kreowanie – poprzez absolwentów profilu dyplomowania – nowego wizerunku transportu szynowego a w przyszłości wprowadzenie z ich pomocą nowych standardów w transporcie szynowym.
____________________________________________

Profil dyplomowania

Studenci profilu dyplomowania Transport szynowy zdobywają ogólną i szczegółową wiedzę na temat pojazdów szynowych oraz systemów transportu szynowego (w tym szynowego transportu miejskiego). Poznają istotę zarządzania transportem szynowym, organizację jego zaplecza technicznego, organizację ruchu, elementy logistyki systemów transportowych.

Współczesny transport szynowy wykorzystywany jest głównie do transportu ludzi i ładunków w przedsiębiorstwach masowego transportu publicznego np. przez przewoźników kolejowych i przedsiębiorstwa miejskiej komunikacji zbiorowej. Przewóz realizowany jest następującymi środkami transportowymi:
 • w ruchu kolejowym: spalinowe i elektryczne lokomotywy z zestawem wagonów kolejowych, zespoły trakcyjne, wagony motorowe, autobusy szynowe,
 • w transporcie miejskim: tramwaje, systemy zbiorowego transportu nadziemnego lub podziemnego (metro),
 • środkami specjalnymi w transporcie wewnętrznym wielu przedsiębiorstw w branży chemicznej, budowlanej, hutniczej i górniczej.
Studenci profilu dyplomowania Transport szynowy uczą się zasad eksploatacji pojazdów szynowych uwzględniających najnowsze naukowe metody niezawodności i bezpieczeństwa, diagnostyki technicznej, technik wytwarzania i napraw oraz gospodarki energetycznej w transporcie. W szczególności zapoznają się z problematyką: eksploatacji kolei, ochrony środowiska w transporcie szynowym, telematyki transportu szynowego oraz wykorzystania metod heurystycznych w organizacji transportu i jego zarządzaniu, niezawodności i bezpieczeństwa transportu szynowego, budowy pojazdów szynowych, diagnostyki obiektów i systemów transportu szynowego, eksploatacji systemów hamulcowych, teorii i organizacji ruchu i sterowania ruchem kolejowym, technik wytwarzania i napraw pojazdów szynowych, metod analizy ryzyka zagrożeń w transporcie szynowym, logistycznego wspomagania eksploatacji pojazdów szynowych.

Ukończenie profilu dyplomowania Transport szynowy pozwala znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, u operatorów transportu szynowego i kombinowanego jak i w centrach logistycznych. Rodzaj pracy i funkcje pełnione przez absolwentów transportu szynowego związane są ze stanowiskami kierowniczymi na kolei, przedsiębiorstwach komunikacyjnych oraz innych operatorów transportu.
____________________________________________

Nauczanie na profilu dyplomowania Transport szynowy

Program nauczania profilu dyplomowania Transport szynowy obejmuje zagadnienia z dziedzin:
 • ochrony środowiska w transporcie lądowym,
 • eksploatacji kolei,
 • diagnostyki układów i systemów transportowych,
 • niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych,
 • konstrukcji pojazdów szynowych,
 • organizacji i inżynierii ruchu,
 • zarządzania transportem szynowym,
 • technik wytwarzania i napraw pojazdów szynowych,
 • gospodarki energetycznej w transporcie szynowym,
 • prowadzenia badań analitycznych, eksperymentalnych i symulacyjnych dotyczących konstruowania i eksploatacji taboru szynowego,
 • zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw.
W Zakładzie Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne na profilu dyplomowania Transport szynowy dysponujemy laboratorium diagnostycznym wyposażonym w nowoczesny sprzęt do diagnostyki pojazdów oraz pomiaru natężenia hałasu w systemach transportowych. Organizujemy seminaria i wycieczki w ramach programów zajęć dydaktycznych

Realizując program nauczania ściśle współpracujemy z firmami i przedsiębiorstwami z  branży transportowej takimi jak:
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu – www.mpk.poznan.pl – spółka realizująca przewozy w zakresie komunikacji miejskiej i międzygminnej dla mieszkańców Poznania i okolic,
 • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR – www.tabor.com.pl – jednostka kompleksowo realizująca prace związane z projektowaniem, konstruowaniem oraz badaniem pojazdów szynowych,
 • Firma Brüel & Kjær – www.bruel.com.pl – producent aparatury pomiarowej służącej przede wszystkim do prowadzenia pomiarów i analiz w dziedzinie dźwięku i drgań.
____________________________________________

Lista przedmiotów realizowanych w ramach profilu dyplomowania

Studia inżynierskie:
 • Budowa pojazdów szynowych (60h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Organizacja ruchu (30h wykładu, 15h ćwiczeń projektowych)
 • Silniki spalinowe trakcji szynowej  (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Organizacja zaplecza  technicznego obsługiwania pojazdów szynowych (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Technologie wytwarzania i napraw pojazdów szynowych (30h wykładu, 30h ćwiczeń)
 • Metody diagnozowania pojazdów szynowych  (30h wykładu, 30h laboratorium)
 • Eksploatacja kolei  (45h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Komputerowe wspomaganie przygotowania raportów (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Drogi szynowe (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Praca przejściowa (15h ćwiczeń projektowych)
 • Proseminarium (15h wykładu)
 • Seminarium dyplomowe (15h ćwiczeń projektowych)

Studia magisterskie:

 • Diagnostyka układów i systemów transportowych (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Telematyka w transporcie (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Gospodarka energetyczna w transporcie (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Logistyka w systemach transportowych (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Systemy hamowania (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Niezawodność i bezpieczeństwo transportu szynowego (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Zarządzanie transportem (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Szynowy transport miejski (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Elementy sterowania ruchem kolejowym (15h wykładu)
 • Zagrożenie środowiska przez transport szynowy (15h wykładu)
 • Praca przejściowa (15h ćwiczeń projektowych)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe (15h ćwiczeń projektowych)
____________________________________________

Prace dyplomowe

W ramach profilu dyplomowania Transport szynowy prowadzone są prace dyplomowe związane z eksploatacją, konstrukcją, diagnostyką, niezawodnością, bezpieczeństwem  pojazdów i systemów transportu szynowego, organizacją zaplecza technicznego, organizacją ruchu, analizą ryzyka zagrożeń w transporcie szynowym. Prace dyplomowe mają często charakter praktyczny związany z wykorzystaniem do badań rzeczywistych obiektów technicznych. Tematy ustalane są po konsultacjach z promotorem zgodnie z zainteresowaniami dyplomanta i perspektywami dalszej pracy zawodowej po ukończeniu studiów.

Przykładowe tematy prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) realizowanych i obronionych na profilu dyplomowania Transport szynowy w latach 2007-2010:
 • Charakterystyka utrzymania taboru kolei górniczych na przykładzie KWB Konin i KWB Adamów (2007)
 • Wybrane charakterystyki transportu bimodalnego (2007)
 • Ocena poziomu hałasu generowanego przez jadący pociąg (2007)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów w transporcie szynowym (2007)
 • Inżynieria oceny ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa generowanych na stanowisku manewrowego w transporcie kolejowym (2007)
 • Wagony do przewozu towarów płynnych i gazowych (2007)
 • Zanieczyszczenie środowiska przez transport kolejowy (2008)
 • Modernizacja lokomotywy ST44 (2008)
 • Analiza wpływu wybranych czynników na jakość funkcjonowania autobusowej komunikacji miejskiej w MPK Poznań (2008)
 • Organizacja, finansowanie oraz tabor przewozów regionalnych (2008)
 • Wybrane charakterystyki transportu intermodalnego szynowo-drogowego (2009)
 • Modelowanie elementu sieci miejskiego transportu szynowego w aspekcie oceny bezpieczeństwa ruchu (2009)
 • Identyfikacja systemów obsługowych w szynowej komunikacji miejskiej (2009)
 • Wpływ hałasu na komfort jazdy podróżnych w tramwaju (2010)
 • Analiza wpływu rozkładu jazdy pociągu pasażerskiego na wybrane parametry realizacji zadania przewozowego (2010)
 • Stan techniczny i prace modernizacyjne nad poprawą infrastruktury kolejowej w Polsce (2010)
 • Ocena hałasu kolejowego oddziaływującego na ludzi mieszkających w pobliżu stacji kolejowej (2010)
____________________________________________

Sylwetka absolwenta i praca po studiach

Absolwent profilu dyplomowania Transport szynowy jest przygotowany do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pojazdów transportu masowego. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie do projektowania pojazdów i ich elementów oraz wykonania badań prototypowych i eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji tak metodami numerycznymi, jak i eksperymentalnymi.

Absolwent tego profilu dyplomowania umie podejmować zadania z zakresu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach transportu szynowego, projektowania systemów transportowych, wykorzystywania nowoczesnych metod użytkowania i diagnozowania pojazdów szynowych, a także wdrażania elementów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Według stanu na dzień 11.03.2010 r. lista licencjonowanych przewoźników kolejowych zamieszczona przez Urząd Transportu Kolejowego zawiera 103 pozycje  –  przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, które potrzebują wykwalifikowanej kadry.
Ponad 25 przedsiębiorstw miejskiego transportu publicznego największych miast w Polsce posiada własny tabor tramwajowy, który musi być odpowiednio eksploatowany.

Absolwenci profilu dyplomowania Transport szynowy:
 • pracują na stanowiskach kierowniczych na kolei i w innych firmach,
 • zajmują wysokie stanowiska u operatorów transportu szynowego,
 • prowadzą badania w ośrodkach naukowych związanych z taborem,
 • zarządzają transportem kombinowanym w centrach, logistycznych i firmach spedycyjnych,
 • konstruują nowoczesne pojazdy szynowe.
Wszechstronny i elastyczny program studiów pozwala na pracą w firmach związanych również z innymi gałęziami transportu, spedycyjnymi i logistycznymi a także w biurach konstrukcyjnych.

Wiedza zdobyta na profilu dyplomowania Transport szynowy pozwala znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach projektujących i badających pojazdy, a także zajmujących się transportem kombinowanym.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów przedstawiono poniżej:

przedsiębiorstwa eksploatujące tabor szynowy:
 • PKP CARGO S.A. – www.pkp-cargo.pl
 • „Przewozy Regionalne” sp z o.o. – www.przewozyregionalne.pl
 • Arriva PCC Sp. z o.o. – www.arrivapcc.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. – www.mpk.poznan.pl
 • … i inne

producenci taboru:
 • Siemens Spółka z o.o. – www.siemens.pl/home/au_pojazdy_szynowe.asp
 • ALSTOM Konstal S.A. – www.alstom.pl
 • Solaris Bus & Coach S.A. – www.solarisbus.pl
 • PESA Bydgoszcz S.A. – www.pesa.pl
 • H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o. – www.fps.hcp.com.pl
 • Modertrans Poznań Sp. z o.o. – www.modertrans.poznan.pl
 • NEWAG Spółka Akcyjna – www.newag.pl
 • MODERTRANS POZNAŃ  – www.modertrans.pl
 • …i inne

ośrodki badawczo-rozwojowe i firmy projektowe:
 • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR – www.tabor.com.pl
 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa – www.cntk.pl
 • …i inne

____________________________________________

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o profilu dyplomowania Transport szynowy można uzyskać kontaktując się z jej opiekunem:

prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI
pokój 829 BM
telefon (0-61) 665-2570
email:     franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl


 
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej