Strona główna
Strona główna » O Wydziale
O Wydzialebelka
 Tradycje kształcenia inżynierów w Poznaniu sięgają początków drugiej Rzeczypospolitej, kiedy to w roku 1919 powstała Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. Decyzja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Powszechnego z 1939 roku o powołaniu politechniki w Poznaniu i rozpoczęciu przez nią działalności w roku akademickim 1940/1941 niestety nie doczekała się realizacji.
  Od 1945 roku rozpoczęła natomiast działalność Szkoła Inżynierska, w której z dniem 1 października 1953 roku powołano Wydział Mechanizacji Rolnictwa z trzema katedrami: Maszyn Rolniczych, Samochodów i Ciągników oraz Eksploatacji Samochodów i Ciągników. Początkowo kształcono tylko na poziomie inżynierskim. Rok 1959 zaowocował wykształceniem pierwszych magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn.
  Rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz specyfika prowadzonych badań naukowych przyczyniły się do utworzenia nowych specjalności kształcenia. Zewnętrznym przejawem zachodzących przemian jakościowych i ilościowych była zmiana nazwy wydziału, która nastąpiła w 1967 roku. Od tego roku wydział działał jako Maszyn Roboczych i Pojazdów i tworzyło go już dziesięć katedr.
  W czerwcu 1969 roku wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn.
  Rok akademicki 1969/1970 przyniósł zmiany katedralnej struktury organizacyjnej na instytutową. Powstały: Instytut Maszyn Roboczych oraz Instytut Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych (od 1975 roku Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych).
   17 maja 1980 roku Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
  W 1990 roku wydział uzyskał zgodę na powołanie nowego kierunku studiów – transport.
 Rok 1993 przyniósł zmiany organizacyjne sprowadzające się do powstania instytutów: Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedry Techniki Cieplnej.
 Od 1 listopada 2000 roku wydział przyjął nową nazwę: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (WMRiT).
 W 2003 roku z Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn wyodrębniła się samodzielna Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn a instytut zmienił nazwę na Instytut Silników Spalinowych i Transportu.
  W dniu 1 października 2018 roku wraz rozpoczęciem roku akademickiego Wydział zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Transportu.
  Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu (WILiT) powstał 1.01.2020 r. w wyniku połączenia części Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) oraz Wydziału Inżynierii Transportu (WIT). Powstanie nowego wydziału było efektem wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wymusiła zmiany organizacyjne na Politechnice Poznańskiej (PP), polegające na tworzeniu wydziałów w obrębie jednej dyscypliny. Jednostki, z których utworzono wydział mają historię sięgającą 1945 r., gdy rozpoczęła działalność Szkoła Inżynierska, w której w 1953 r. powołano m.in. Wydział Budownictwa oraz Wydział Mechanizacji Rolnictwa. W kolejnych etapach rozwoju PP oba ww. wydziały zmieniały wielokrotnie nazwę w związku ze zmianą zakresu kompetencji. I tak w 1956 r. Wydział Budownictwa zmienił nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego, w 1993 r. na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz w 2007 r. na WBiIŚ.
  Natomiast Wydział Mechanizacji Rolnictwa w 1967 r. zmienił nazwę na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, w 2003 r. na Wydział Maszyn Roboczych i Transportu oraz w 2018 r. na WIT.
  Obecnie na WILiT istnieje sześć instytutów: Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników Spalinowych i Napędów oraz Instytut Transportu.
  WILiT stanowi najliczniej reprezentowaną dyscyplinę na PP.

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej